All News Department News

Yongjun Yin has received the 2023 Aaron DiAntonio Staff/Senior Scientist Scholarship Award

Congratulations to Yongjun Yin!

Yongjun Yin, Instructor for Developmental Biology in Dr. Dave Ornitz’s Lab, has received the 2023 Aaron DiAntonio Staff/Senior Scientist Scholarship Award.